Reference

Rekonstrukce rodinného domu - Podolí

Stavba byla realizována v obtížně přístupných podmínkách daných staveništěm, zejména komplikovaná byla přístupová cesta pro dodávky materiálů, transporty suti a veškeré mechanizace. Specifikem této stavby byl přístup z veřejné komunikace, kde v uliční čáře byl zhruba třímetrový zlom pod opěrnou stěnu, pod kterou byl umístěn samotný rekonstruovaný objekt. Objekt na počátku stavby byl kompletně odstrojen a vybourán, vč. stropních konstrukcí, části obvodových zdí, arkýřů a střechy. Specifikem stavby bylo komplikovanější statické zajištění, vestavba nových stropů, realizace přístavby. Třešničkou byla realizace dřevostavby – posledního patra objektu opláštěného fasádou z červeného cedru. Specifický architektonický výraz stavbě dodává pohledový železobeton, fasáda z Červeného cedru, hmota schodišťového traktu s obkladem Cembonitovými deskami typu Patina, množství ocelových konstrukcí v provedení žárový zinek a opatřených zábranami z nerezových sítí připravených na ozelenění popínavými rostlinami a zelená střecha. Nestandardní technické řešení stavby v kombinaci s nesnadným přístupem a svažitým pozemkem je charakterizováno komplikovaným vybouráním původních konstrukcí, podřezáním ponechaného zdiva a vložení izolace proti zemní vlhkosti, sanačními omítkami a podchytáváním řady konstrukcí.

Rekonstrukce rodinného domu - Jinonice

Rekonstruovaný objekt, který je charakteristický meziválečným datem výstavby a to jak výrazově tak především v použitých materiálech a dobových technických řešeních, byl naší společností kompletně zrekonstruován. Práce zahrnovali kompletní odstrojení objektu, změnu dispozice, podchycení veškerých nosných konstrukcí a prohloubení původních základů pod nosnými stěnami. Objekt má specifický systém sanace sklepa a systému odvětrání, který byl dán především nemožností podřezání stávajícího zdiva. Při rekonstrukci byl dodržován ráz objektu a výtvarné řešení odkazující na datum vzniku. Jednalo se především o repasování původního zábradlí, nové teraso podlahy, vnitřní dveře apod.

Přístavba - Barrandov

Realizace přístavby a částečné rekonstrukce původního objektu byla od počátku výzvou především díky obtížně přístupném pozemku a přístupu na stavbu, stavba je umístěna ve svahu nad skalním zlomem, tyto přístupové komplikace jsou ve výsledku kompenzovány fantastickým výhledem z nově realizované přístavby. Objekt při začátku prací byl částečně odstrojen a za provozu byla realizována přístavba ke stávajícímu objektu. Samostatná hmota přístavby ničím neodkazuje na původní objekt, je opláštěná fasádou z Cembonitových desek typu Patina, množstvím prosklených ploch, skleněného zábradlí teras, které nebrání přirozenému výhledu z interieru, systémem stínících prvků a množstvím různě členěných teras. Specifikem této stavby bylo navržení a realizace komplikovaných detailů fasády, skleněných zábradlí a teras s foliovou hydroizolací. Architektonický výraz celé stavby potrhuje citlivě řešená zahrada s množstvím pohledových železobetonových konstrukcí, nerezových prvků a kombinace dřevěných segmentů.

Rekonstrukce lidové školy umění

Ve areálu značně zchátralého statku byla bývalá budova vedení námi adaptována a kompletně zrekonstruována, tak aby mohla soužit jako lidová škola umění. Stavba byla termínově velmi limitována a v průběhu výstavby se postupně vyskytovaly skutečnosti, které se původně neočekávaly, zejména podstatně horší stav krovu a stropních trámových konstrukcí. Tyto skutečnosti vedly ke změně technologického postupu výstavby a k výměně nevyhovujících konstrukcí. Specifikem stavby bylo kompletní podřezání stávajících nosných konstrukcí a množství podchytávek, ve své podstatě z původního objektu nakonec zůstaly pouze svislé nosné konstrukce. I přesto byl původní architektonických výraz objektu zachován i když nyní slouží jinému účelu než původně. To je ostatně patrné z fotek před a po rekonstrukcí.

Rekonstrukce a přístavba prvorepublikové vily

Původní legionářská prvorepubliková vila byla naší společností kompletně zrekonstruována (tedy mimo stávající střechy), v rámci rekonstrukce byla provedena přístavba garáže a rozsáhlé ocelové konstrukce terasy vysunuté nad zahradu. Tato konstrukce je opatřena systémem stínění a podlahou z tropického dřeva. Výsledný výraz jak v exterieru tak i v interieru odkazuje na původní architektonický ráz objektu a to použitím historizujícího členění fasád, cihelných konstrukcí oplocení apod. Citlivé zakomponování moderních architektonických prvků dává objektu jedinečný charakter, který se těžko okoukává. Specifikem stavby bylo podchycení velké části zdiva a prohloubení části původního objektu o patro níž, komplikovaná realizace přístavby vč. zajištění původního objektu a přilehlého oplocení, podřezání stávajících nosných konstrukcí a doplnění hydroizolací proti zemní vlhkosti, které původní objekt postrádal.

Novostavba rodinného domu - Veleň

Moderní novostavba rodinného domu s charakteristickým členěním hmoty a povrchů. Požitými prvky je zejména opláštění části fasád z desek Cembonit patina v kombinaci se skleněnými prvky zábradlí a olivově šedou fasádou.

Novostavba rodinného domu - Mníšek pod Brdy

Novostavba rodinného domu svým výrazem odkazuje na umístění pod Brdy, fasáda přízemí je rozčleněná nůtami, na které v kolmém směru navazuje dřevěné opláštění vrchní části stavby.

Novostavba rodinného domu - Komořany

Novostavba rodinného domu v jednoduše členěné hmotě, která je jakoby zády orientována do ulice a otevírá se směrem do zahrady, kde z interieru díky množství skleněných ploch poskytují jedinečné průhledy do zahrady, specifikem je v interieru umístěný bazén s efektním přístupem přes skleněný strop a v něm umístěným točitým schodištěm.